SKAISTUMA TEMPLIS - J. Dukaïskis – 2006-EM - 80-100 cm