PURPURA SAPNIS - J. Dukaïskis – 2006-M - 80-100 cm