MADARA - J. Dukaïskis – 2006-EM - 80-100 cm € 20.00