EKSOTISKAIS PUTNS - J. Dukaïskis – 2006-VVL - 60-80 cm